Aber


... Aber die Mäinig! ...äim


... so gaats äim halt. ...äint


... druufabe hät si der äint oder. ...als


... nu e chli andersch als di. ...ander


... ander gsäit: "I probiers gar. ...andersch


... nu e chli andersch als di. ...au


... das me sälber au Hochtüütsch. ... ... au wider nöd. ...beed


... Druf hämmer beed? ...bi


... bi, ime groosse Hotelgang ine. ...bsunders


... hät wele bsunders guet. ...chli


... nu e chli andersch als di. ...Da


... Da häpmi e Frau z. ... ... "Sii, wo gaats da duren. ... ... Da hockts! ...dänn


... nöd laa iiriisse, dänn! ...das


... das me sälber au Hochtüütsch. ... ... Das wämmer. ...de


... won i i de Fèrie gsii. ... ... de Tüüfel gschtoche, und i ha. ... ... de Rank nöd immer mit em. ...der


... druufabe hät si der äint oder. ...di


... nu e chli andersch als di. ...die


... die Mäinig! ...dörfepmer


... dörfepmer nöd laa iiriisse, dänn! ...Druf


... Druf hämmer beed? ...druufabe


... druufabe hät si der äint oder. ...duren


... "Sii, wo gaats da duren. ...e


... s Hoochtüütsch seig e? ... ... nu e chli andersch als di. ... ... häpmi e Frau z. ...em


... de Rank nöd immer mit em. ...en


... seig en Tüütsche. ...Fèrie


... won i i de Fèrie gsii. ...findt


... findt de Rank nöd immer mit em. ...Frau


... häpmi e Frau z. ...Fröndspraach


... Fröndspraach. ...gaats


... "Sii, wo gaats da duren. ... ... so gaats äim halt. ...ganz


... ischs ganz schief usechoo. ...gar


... Hoochtüütsch und mèrkt gar. ... ... gsäit: "I probiers gar. ...gfrööget


... gfrööget: "Sii, wo gaats da duren. ...gmäint


... hämmer zäme gmäint. ...gogen


... "Wollen Sii gogen. ...grad


... grad zäige. ...Griecheland


... Griecheland, won i i de Fèrie gsii. ...groosse


... ime groosse Hotelgang ine. ...gsäit


... gsäit: "I probiers gar. ...gschtoche


... Tüüfel gschtoche, und i ha. ...gsii


... won i i de Fèrie gsii. ...guet


... hät wele bsunders guet. ...ha


... Tüüfel gschtoche, und i ha. ...häggmäint


... Si häggmäint,? ...häisst


... häisst, s Hoochtüütsch seig e? ...halt


... so gaats äim halt. ... ... halt au wider nöd. ...hämmer


... Druf hämmer beed? ... ... hämmer zäme gmäint. ...häpmi


... häpmi e Frau z. ...hät


... miich hät. ... ... hät wele bsunders guet. ... ... druufabe hät si der äint oder. ...Hochtüütsch


... das me sälber au Hochtüütsch. ...hockts


... Da hockts! ...Hoochtüütsch


... häisst, s Hoochtüütsch seig e? ... ... Hoochtüütsch und mèrkt gar. ... ... Hoochtüütsch. ...Hotelgang


... ime groosse Hotelgang ine. ...i


... won i i de Fèrie gsii. ... ... i seig en Tüütsche. ... ... Tüüfel gschtoche, und i ha. ... ... gsäit: "I probiers gar. ...iez


... schwèèr, wies iez schiint, ischs! ...iiriisse


... nöd laa iiriisse, dänn! ...ime


... ime groosse Hotelgang ine. ...immer


... de Rank nöd immer mit em. ...ine


... ime groosse Hotelgang ine. ...ischs


... ischs ganz schief usechoo. ... ... wies iez schiint, ischs! ...Ja


... Ja, so gaats äim halt. ...koomisch


... koomisch: Me. ...laa


... nöd laa iiriisse, dänn! ...lache


... lache. ...mache


... mache, ischs ganz schief usechoo. ...Mäinig


... die Mäinig! ...mängisch


... mängisch,. ...Me


... koomisch: Me. ... ... das me sälber au Hochtüütsch. ... ... Me. ...mèrkt


... Hoochtüütsch und mèrkt gar. ...miich


... miich hät. ...mit


... de Rank nöd immer mit em. ...müese


... müese lache. ...nöd


... nöd, das me sälber au Hochtüütsch. ... ... de Rank nöd immer mit em. ... ... nöd laa iiriisse, dänn! ... ... au wider nöd. ...nu


... nu e chli andersch als di. ...nüme


... nüme. ...oder


... hät si der äint oder. ...öppedie


... öppedie, hämmer zäme gmäint. ...probiers


... gsäit: "I probiers gar. ...Rank


... de Rank nöd immer mit em. ...redt


... redt, nu e chli andersch als di. ...S


... S häisst, s Hoochtüütsch seig e? ... ... häisst, s Hoochtüütsch seig e? ...säit


... säit Hoochtüütsch und mèrkt gar. ...sälber


... das me sälber au Hochtüütsch. ...schief


... ischs ganz schief usechoo. ...schiint


... schwèèr, wies iez schiint, ischs! ...schwèèr


... schwèèr? ... ... schwèèr, wies iez schiint, ischs! ...Schwümmbad


... Schwümmbad? ...schwümmen


... schwümmen? ...seig


... häisst, s Hoochtüütsch seig e? ... ... seig en Tüütsche. ...Si


... Si häggmäint,? ... ... druufabe hät si der äint oder. ...Sii


... "Sii, wo gaats da duren. ... ... "Wollen Sii gogen. ...so


... so gaats äim halt. ...soo


... soo schwèèr, wies iez schiint, ischs! ...Tüüfel


... Tüüfel gschtoche, und i ha. ...Tüütsche


... Tüütsche. ... ... seig en Tüütsche. ...Und


... Und koomisch: Me. ... ... Hoochtüütsch und mèrkt gar. ... ... Und miich hät. ... ... Tüüfel gschtoche, und i ha. ... ... Und mängisch,. ... ... Und druufabe hät si der äint oder. ...usechoo


... ischs ganz schief usechoo. ...wämes


... wämes hät wele bsunders guet. ...wämmer


... wämmer. ...wele


... hät wele bsunders guet. ...wider


... au wider nöd. ...wies


... schwèèr, wies iez schiint, ischs! ...wo


... "Sii, wo gaats da duren. ...Wollen


... "Wollen Sii gogen. ...won


... won i i de Fèrie gsii. ...z


... häpmi e Frau z. ...zäige


... zäige. ...zäme


... hämmer zäme gmäint. ...zruggfrööget


... zruggfrööget: "Wollen Sii gogen. ...zum


... zum Schwümmbad? ...