... ὁ δὲ λύσας τὴν πολιορκίαν, ... ... γῆν ἔδωκε Λύκῳ· ὁ δὲ πᾶσαν ἐκείνην ... ... ὑπὸ πλημμυρίδος, ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ ...αἳ


... Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν περὶ ... ... αἱ δὲ μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν ...Αἴνῳ


... καὶ προσίσχει Αἴνῳ, ἔνθα ξενίζεται ...Αἰνίας


... ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας Σαρπηδόνα, ...αὕτη


... αὕτη δὲ ἐβασίλευεν Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν ...αὐτὸν


... ἐπέμπετο, λαβεῖν αὐτὸν ἐπιθυμούσης τῆς ... ... παραγενομένης εἰς αὐτὸν Ἱππολύτης καὶ ...αὐτοῦ


... τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ κήτει βοράν, ...αὐτὸς


... δύο λαβεῖν, οὓς ἂν αὐτὸς θελήσειεν. ... ... δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, ...βασιλέα


... μεθ' ὧν καὶ τὸν βασιλέα Μύγδονα, ἀδελφὸν ...ἐβασίλευεν


... δὲ ἐβασίλευεν Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν περὶ ...βασιλέως


... Βεβρύκων βασιλέως συμβαλόντων, βοηθῶν Λύκῳ ...βασιλίδα


... λέγουσα ὅτι τὴν βασιλίδα ἀφαρπάζουσιν οἱ ...Βεβρύκων


... Βεβρύκων βασιλέως συμβαλόντων, βοηθῶν Λύκῳ ... ... τῆς Βεβρύκων πολλὴν ἀποτεμόμενος γῆν ἔδωκε ...βοηθῶν


... συμβαλόντων, βοηθῶν Λύκῳ πολλοὺς ...βοράν


... αὐτοῦ τῷ κήτει βοράν, οὗτος προύθηκε ...βουλομένου


... βουλομένου δὲ τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, ...ὕβριν


... τὴν Λαομέδοντος ὕβριν πειράσαι ...ὑβριστὴν


... δὲ Πόλτυος, ὑβριστὴν ὄντα τοξεύσας ...ἀγανακτῶν


... (2,5,9,4) ὑπὲρ ὧν ἀγανακτῶν Ἡρακλῆς τούτους ...Γανυμήδους


... ἃς Ζεὺς ποινὴν τῆς Γανυμήδους ἁρπαγῆς ἔδωκε. ...γενέσθαι


... ἐκ δόλου τοῦτο γενέσθαι, τὴν μὲν ...γεννήσειαν


... εἴ ποτε μιγεῖσαι γεννήσειαν, τὰ θήλεα ...γῆν


... ἀποτεμόμενος γῆν ἔδωκε Λύκῳ· ὁ δὲ ...γὰρ


... πόλεμον· ἤσκουν γὰρ ἀνδρίαν, καὶ εἴ ... ... γὰρ καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ...ἀγωνισάμενος


... πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς ἀγωνισάμενος ἀποπλεῖ, καὶ ...δὲ


... δὲ ἐβασίλευεν Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν ... ... εἶχε δὲ Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ... ... δὲ δύο τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη ... ... ὁ δὲ λύσας τὴν πολιορκίαν, καὶ ... ... γῆν ἔδωκε Λύκῳ· ὁ δὲ πᾶσαν ἐκείνην ... ... καταπλεύσαντος δὲ εἰς τὸν ἐν ... ... αἱ δὲ μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν ... ... δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, ... ... συνεβεβήκει δὲ τότε κατὰ μῆνιν ... ... δὲ τειχίσασι τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. ... ... ἔπεμψε, Ποσειδῶν δὲ κῆτος ... ... χρησμῶν δὲ λεγόντων ἀπαλλαγὴν ... ... δὲ Λαομέδοντος εἰπόντος, κτείνας ... ... βουλομένου δὲ τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, ... ... δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας ... ... ἐκ Θάσου δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ ... ... δὲ τὸν ζωστῆρα εἰς Μυκήνας ...Δασκύλου


... πρὸς Λύκον τὸν Δασκύλου, καὶ ξενισθεὶς ...ἀδελφὸν


... βασιλέα Μύγδονα, ἀδελφὸν Ἀμύκου. ... ... μὲν υἱὸν ἀδελφὸν δὲ Πόλτυος, ...δεξιοὺς


... καὶ τοὺς μὲν δεξιοὺς μαστοὺς ...διὰ


... διὰ τοῦτο Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ...Ἀδμήτης


... Εὐρυσθέως θυγατρὸς Ἀδμήτης. ...ἰδὼν


... ταύτην ἰδὼν ἐκκειμένην Ἡρακλῆς ...δόλου


... νομίσας ἐκ δόλου τοῦτο γενέσθαι, ...δύο


... δὲ δύο τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη ...ἔδωκε


... ἀποτεμόμενος γῆν ἔδωκε Λύκῳ· ὁ δὲ πᾶσαν ... ... Γανυμήδους ἁρπαγῆς ἔδωκε. ... ... ἐνοικοῦντας Θρᾷκας ἔδωκε τοῖς Ἀνδρόγεω ...ἔδωκεν


... εἰς Μυκήνας ἔδωκεν Εὐρυσθεῖ. ...δώσειν


... πυθομένης, καὶ δώσειν τὸν ζωστῆρα ... ... δώσειν δὲ Λαομέδοντος εἰπόντος, κτείνας τὸ ...εἴ


... γὰρ ἀνδρίαν, καὶ εἴ ποτε μιγεῖσαι ... ... ὑπέσχετο σώσειν, εἰ τὰς ἵππους παρὰ ...εἶδεν


... δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, ...εἰκασθέντες


... πειράσαι θέλοντες, εἰκασθέντες ἀνθρώποις ...εἰκασθεῖσα


... μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων εἰκασθεῖσα τὸ πλῆθος ...εἰπόντος


... δὲ Λαομέδοντος εἰπόντος, κτείνας τὸ ...Εὐρυμέδων


... οἱ Μίνωος υἱοὶ Εὐρυμέδων Χρύσης Νηφαλίων ...Εὐρυσθεῖ


... εἰς Μυκήνας ἔδωκεν Εὐρυσθεῖ. ...Εὐρυσθέως


... ἐπιθυμούσης τῆς Εὐρυσθέως θυγατρὸς Ἀδμήτης. ...εἰς


... καὶ Σθένελον, ἧκεν εἰς Μυσίαν πρὸς ... ... καταπλεύσαντος δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ ... ... παραγενόμενος εἰς Θάσον καὶ ... ... δὲ τὸν ζωστῆρα εἰς Μυκήνας ἔδωκεν ...εἶχε


... εἶχε δὲ Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ...εἴων


... τοὺς δὲ ἀριστεροὺς εἴων, ἵνα τρέφοιεν. ...Ζεὺς


... λήψεται, ἃς Ζεὺς ποινὴν τῆς ...ζωστῆρα


... Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν ... ... τὸν Ἄρεος ζωστῆρα, σύμβολον τοῦ ... ... τοῦτον τὸν ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, ... ... καὶ δώσειν τὸν ζωστῆρα ὑποσχομένης,Ἥρα ... ... κτείνας τὸν ζωστῆρα ἀφαιρεῖται, πρὸς ... ... δὲ τὸν ζωστῆρα εἰς Μυκήνας ἔδωκεν ...θαλάσσης


... ταῖς πλησίον τῆς θαλάσσης πέτραις ...Θάσον


... παραγενόμενος εἰς Θάσον καὶ χειρωσάμενος ...Θάσου


... ἐκ Θάσου δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ Τορώνην ...θελήσειεν


... οὓς ἂν αὐτὸς θελήσειεν. ...θέλοντες


... ὕβριν πειράσαι θέλοντες, εἰκασθέντες ...ἐθελοντὰς


... παραλαβὼν οὖν ἐθελοντὰς συμμάχους ἐν μιᾷ ...Θεμισκύρᾳ


... δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ λιμένα, ...Θερμώδοντα


... κατῴκουν περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, ἔθνος ...θήλεα


... γεννήσειαν, τὰ θήλεα ἔτρεφον, καὶ ...ἆθλον


... ἔνατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ...ἔθνος


... ποταμόν, ἔθνος μέγα τὰ κατὰ ...Θρᾷκας


... τοὺς ἐνοικοῦντας Θρᾷκας ἔδωκε τοῖς ...θυγατέρα


... Ἡσιόνην τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ κήτει ...θυγατρὸς


... τῆς Εὐρυσθέως θυγατρὸς Ἀδμήτης. ...ἠιόνος


... δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας ...ἐκ


... Ἡρακλῆς, νομίσας ἐκ δόλου τοῦτο ... ... ἐκ Θάσου δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ ...καὶ


... γὰρ ἀνδρίαν, καὶ εἴ ποτε μιγεῖσαι ... ... ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει, καὶ προσίσχει νήσῳ ... ... τὴν πολιορκίαν, καὶ τοὺς Ἀνδρόγεω ... ... (2,5,9,6) μεθ' ὧν καὶ τὸν βασιλέα ... ... καὶ τῆς Βεβρύκων πολλὴν ἀποτεμόμενος γῆν ... ... αὐτὸν Ἱππολύτης καὶ τίνος ἥκοι χάριν ... ... ἀποπλεῖ, καὶ προσίσχει Τροίᾳ. ... ... μῆνιν Ἀπόλλωνος καὶ Ποσειδῶνος ... ... γὰρ καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ... ... καὶ προσίσχει Αἴνῳ, ἔνθα ... ... εἰς Θάσον καὶ χειρωσάμενος ... ... Τορώνην Πολύγονον καὶ Τηλέγονον, τοὺς ...καθωπλισμένας


... δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, νομίσας ἐκ ...ἐκάλεσεν


... ὁ δὲ πᾶσαν ἐκείνην ἐκάλεσεν Ἡράκλειαν. ...κατὰ


... ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον· ἤσκουν ... ... δὲ τότε κατὰ μῆνιν Ἀπόλλωνος ... ... προκαλουμένους κατὰ τὴν πάλην ...κατακλείσας


... τοὺς δὲ λοιποὺς κατακλείσας ἐπολιόρκει, ἕως ...καταπλεύσαντος


... καταπλεύσαντος δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ ...κατέθεον


... ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν κατέθεον σὺν ἵπποις. ...κατῴκουν


... Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν περὶ τὸν ... ... νήσῳ Πάρῳ, ἣν κατῴκουν οἱ Μίνωος υἱοὶ ...κατοικεῖν


... Ἀνδρόγεω παισὶ κατοικεῖν. ...ἐκείνην


... Λύκῳ· ὁ δὲ πᾶσαν ἐκείνην ἐκάλεσεν ...ἧκεν


... καὶ Σθένελον, ἧκεν εἰς Μυσίαν πρὸς ...κήτει


... θυγατέρα αὐτοῦ τῷ κήτει βοράν, οὗτος ...ἐκκειμένην


... ταύτην ἰδὼν ἐκκειμένην Ἡρακλῆς ὑπέσχετο ...ἥκοι


... καὶ τίνος ἥκοι χάριν πυθομένης, ...κομίζειν


... ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης. ...κομίσας


... κομίσας δὲ τὸν ζωστῆρα εἰς Μυκήνας ἔδωκεν ...ἀκοντίζειν


... ἵνα μὴ κωλύωνται ἀκοντίζειν, τοὺς δὲ ...κτείνας


... τὴν μὲν Ἱππολύτην κτείνας τὸν ζωστῆρα ... ... εἰπόντος, κτείνας τὸ κῆτος Ἡσιόνην ...κῆτος


... Ποσειδῶν δὲ κῆτος ἀναφερόμενον ὑπὸ ... ... κτείνας τὸ κῆτος Ἡσιόνην ἔσωσε. ...κωλύωνται


... ἐξέθλιβον, ἵνα μὴ κωλύωνται ἀκοντίζειν, τοὺς ...λαβεῖν


... Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, λαβεῖν αὐτὸν ... ... ἀναιρεθέντων δύο λαβεῖν, οὓς ἂν αὐτὸς ...Λαομέδοντος


... καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ὕβριν πειράσαι ... ... εἰ τὰς ἵππους παρὰ Λαομέδοντος λήψεται, ἃς Ζεὺς ... ... δὲ Λαομέδοντος εἰπόντος, κτείνας τὸ κῆτος ...Λαομέδων


... ἐὰν προθῇ Λαομέδων Ἡσιόνην τὴν ...λεγόντων


... χρησμῶν δὲ λεγόντων ἀπαλλαγὴν ...λέγουσα


... πλῆθος ἐπεφοίτα, λέγουσα ὅτι τὴν βασιλίδα ...λήψεται


... παρὰ Λαομέδοντος λήψεται, ἃς Ζεὺς ποινὴν ...λιμένα


... τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ λιμένα, παραγενομένης ...Ἀλκαῖον


... υἱοὺς ἀνελόμενος Ἀλκαῖον καὶ Σθένελον, ...λοιμὸν


... τοῦτο Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ἔπεμψε, Ποσειδῶν ...λοιποὺς


... ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς κατακλείσας ...λοιπὰς


... πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς ἀγωνισάμενος ...Λύκῳ


... βοηθῶν Λύκῳ πολλοὺς ...Λύκῳ·


... γῆν ἔδωκε Λύκῳ· ὁ δὲ πᾶσαν ...Λύκον


... εἰς Μυσίαν πρὸς Λύκον τὸν Δασκύλου, ...λύσας


... ὁ δὲ λύσας τὴν πολιορκίαν, καὶ ...μὴ


... ἐξέθλιβον, ἵνα μὴ κωλύωνται ... ... μὴ βουλομένου δὲ τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, ...Ἀμαζόνων


... δὲ ἐβασίλευεν Ἀμαζόνων, αἳ κατῴκουν περὶ ... ... μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων εἰκασθεῖσα τὸ ...μαστοὺς


... τοὺς μὲν δεξιοὺς μαστοὺς ἐξέθλιβον, ἵνα ...μέγα


... ποταμόν, ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον· ...μεθ'


... (2,5,9,6) μεθ' ὧν καὶ τὸν ... ... αἱ δὲ μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν ...μιᾷ


... συμμάχους ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει, καὶ ... ... ὑποσχομένης,Ἥρα μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων ...μιγεῖσαι


... καὶ εἴ ποτε μιγεῖσαι γεννήσειαν, τὰ ...Μίνωος


... ἣν κατῴκουν οἱ Μίνωος υἱοὶ Εὐρυμέδων ... ... τελευτῆσαι ὑπὸ τῶν Μίνωος υἱῶν· (2,5,9,4) ... ... τοὺς Ἀνδρόγεω τοῦ Μίνωος υἱοὺς ἀνελόμενος ...μισθῷ


... ὑπέσχοντο ἐπὶ μισθῷ τειχιεῖν τὸ ...μισθὸν


... δὲ τειχίσασι τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. ... ... βουλομένου δὲ τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, ...μὲν


... ἔτρεφον, καὶ τοὺς μὲν δεξιοὺς μαστοὺς ... ... Ἡρακλῆς τούτους μὲν παραχρῆμα ... ... γενέσθαι, τὴν μὲν Ἱππολύτην ... ... διὰ τοῦτο Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ἔπεμψε, ... ... Ποσειδῶνος μὲν υἱὸν ἀδελφὸν δὲ ...μῆνιν


... δὲ τότε κατὰ μῆνιν Ἀπόλλωνος καὶ ...Μύγδονα


... ὧν καὶ τὸν βασιλέα Μύγδονα, ἀδελφὸν Ἀμύκου. ...Μυκήνας


... δὲ τὸν ζωστῆρα εἰς Μυκήνας ἔδωκεν Εὐρυσθεῖ. ...Ἀμύκου


... Μύγδονα, ἀδελφὸν Ἀμύκου. ...Μυσίαν


... Σθένελον, ἧκεν εἰς Μυσίαν πρὸς Λύκον τὸν ...ἐν


... συμμάχους ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει, ... ... νήσῳ Πάρῳ, ἣν κατῴκουν οἱ ... ... δὲ δύο τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη ... ... (2,5,9,4) ὑπὲρ ὧν ἀγανακτῶν ... ... δύο λαβεῖν, οὓς ἂν αὐτὸς θελήσειεν. ... ... (2,5,9,6) μεθ' ὧν καὶ τὸν βασιλέα ... ... δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ ... ... ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ ... ... τῶν συμφορῶν, ἐὰν προθῇ Λαομέδων ...ἵνα


... μαστοὺς ἐξέθλιβον, ἵνα μὴ κωλύωνται ...ἀναιρεθέντων


... ἀντὶ τῶν ἀναιρεθέντων δύο λαβεῖν, οὓς ...ναῦν


... μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν κατέθεον σὺν ...ἔνατον


... ἔνατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ...ἀναφερόμενον


... Ποσειδῶν δὲ κῆτος ἀναφερόμενον ὑπὸ πλημμυρίδος, ...ἀνδρίαν


... ἤσκουν γὰρ ἀνδρίαν, καὶ εἴ ποτε ...Ἀνδρόγεω


... καὶ τοὺς Ἀνδρόγεω τοῦ Μίνωος υἱοὺς ... ... Θρᾷκας ἔδωκε τοῖς Ἀνδρόγεω παισὶ κατοικεῖν. ...ἀνελόμενος


... τοῦ Μίνωος υἱοὺς ἀνελόμενος Ἀλκαῖον καὶ ...νηὶ


... συμμάχους ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει, καὶ ... ... δὲ δύο τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη ...νήσῳ


... καὶ προσίσχει νήσῳ Πάρῳ, ἣν ...Νηφαλίων


... Εὐρυμέδων Χρύσης Νηφαλίων Φιλόλαος. ...ἀνήχθη


... Τροίᾳ ἀπειλήσας ἀνήχθη. ...ἔνθα


... προσίσχει Αἴνῳ, ἔνθα ξενίζεται ὑπὸ ...ἀνθρώποις


... εἰκασθέντες ἀνθρώποις ὑπέσχοντο ἐπὶ ...ἀνθρώπους


... πεδίῳ συνήρπαζεν ἀνθρώπους. ...ἐνοικοῦντας


... χειρωσάμενος τοὺς ἐνοικοῦντας Θρᾷκας ἔδωκε ...νομίσας


... Ἡρακλῆς, νομίσας ἐκ δόλου τοῦτο ...ἀντὶ


... παρεκάλουν ἀντὶ τῶν ἀναιρεθέντων ...ὄντα


... Πόλτυος, ὑβριστὴν ὄντα τοξεύσας ...ἐξέθλιβον


... δεξιοὺς μαστοὺς ἐξέθλιβον, ἵνα μὴ ...ξενίζεται


... Αἴνῳ, ἔνθα ξενίζεται ὑπὸ Πόλτυος. ...ξενισθεὶς


... τὸν Δασκύλου, καὶ ξενισθεὶς ὑπὸ . ...ξένοι


... οἱ προσελθόντες ξένοι. ...οἱ


... Πάρῳ, ἣν κατῴκουν οἱ Μίνωος υἱοὶ ... ... ἀφαρπάζουσιν οἱ προσελθόντες ...οὐκ


... τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. ...οὖν


... παραλαβὼν οὖν ἐθελοντὰς ...οὓς


... δύο λαβεῖν, οὓς ἂν αὐτὸς ...οὗτος


... τῷ κήτει βοράν, οὗτος προύθηκε ταῖς ...ἐπὶ


... ἐπὶ τοῦτον τὸν ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, ... ... συνέβη τελευτῆσαι ὑπὸ τῶν Μίνωος υἱῶν· ... ... καὶ ξενισθεὶς ὑπὸ . ... ... αἱ δὲ μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν ... ... ὑπέσχοντο ἐπὶ μισθῷ τειχιεῖν ... ... κῆτος ἀναφερόμενον ὑπὸ πλημμυρίδος, ὃ ... ... ἔνθα ξενίζεται ὑπὸ Πόλτυος. ... ... δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας ... ... Θάσου δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ Τορώνην ...παισὶ


... τοῖς Ἀνδρόγεω παισὶ κατοικεῖν. ...παλαίειν


... Ποσειδῶνος υἱούς, παλαίειν προκαλουμένους ...πάλην


... κατὰ τὴν πάλην ἀπέκτεινε. ...ἀπαλλαγὴν


... δὲ λεγόντων ἀπαλλαγὴν ἔσεσθαι τῶν ...παρὰ


... εἰ τὰς ἵππους παρὰ Λαομέδοντος ...Πάρῳ


... καὶ προσίσχει νήσῳ Πάρῳ, ἣν κατῴκουν οἱ ...παραγενομένης


... Θεμισκύρᾳ λιμένα, παραγενομένης εἰς αὐτὸν ...παραγενόμενος


... παραγενόμενος εἰς Θάσον καὶ χειρωσάμενος τοὺς ...παραλαβὼν


... παραλαβὼν οὖν ἐθελοντὰς συμμάχους ἐν ...παραχρῆμα


... τούτους μὲν παραχρῆμα ἀπέκτεινε, τοὺς ...παρεκάλουν


... ἐπιπρεσβευσάμενοι παρεκάλουν ἀντὶ τῶν ...ἁπασῶν


... τοῦ πρωτεύειν ἁπασῶν. ...πεδίῳ


... ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ συνήρπαζεν ...ἀπεδίδου


... τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. ...ἀπειλήσας


... πολεμήσειν Τροίᾳ ἀπειλήσας ἀνήχθη. ...πειράσαι


... Λαομέδοντος ὕβριν πειράσαι θέλοντες, ...ἀπέκτεινε


... μὲν παραχρῆμα ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς ... ... Λύκῳ πολλοὺς ἀπέκτεινε, (2,5,9,6) μεθ' ... ... ὄντα τοξεύσας ἀπέκτεινε. ... ... κατὰ τὴν πάλην ἀπέκτεινε. ...ἐπέμπετο


... ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, λαβεῖν αὐτὸν ...ἔπεμψε


... Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ἔπεμψε, Ποσειδῶν δὲ ...περὶ


... αἳ κατῴκουν περὶ τὸν Θερμώδοντα ...Πέργαμον


... μισθῷ τειχιεῖν τὸ Πέργαμον. ...ὑπέσχετο


... ἐκκειμένην Ἡρακλῆς ὑπέσχετο σώσειν, εἰ τὰς ...ὑπέσχοντο


... ἀνθρώποις ὑπέσχοντο ἐπὶ μισθῷ ...ἐπέταξε


... ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα κομίζειν ...πέτραις


... τῆς θαλάσσης πέτραις προσαρτήσας. ...ἐπεφοίτα


... τὸ πλῆθος ἐπεφοίτα, λέγουσα ὅτι τὴν ...ἐπιθυμούσης


... λαβεῖν αὐτὸν ἐπιθυμούσης τῆς Εὐρυσθέως ...ἐπιπρεσβευσάμενοι


... ἐπολιόρκει, ἕως ἐπιπρεσβευσάμενοι παρεκάλουν ἀντὶ ...ἔπλει


... ἐν μιᾷ νηὶ ἔπλει, καὶ προσίσχει ...πλημμυρίδος


... ἀναφερόμενον ὑπὸ πλημμυρίδος, ὃ τοὺς ἐν τῷ ...πλησίον


... προύθηκε ταῖς πλησίον τῆς θαλάσσης ...πλῆθος


... εἰκασθεῖσα τὸ πλῆθος ἐπεφοίτα, ...ὅπλων


... αἱ δὲ μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν ...ἀποβάντων


... ἀποβάντων δὲ δύο τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη ...ἀποδοῦναι


... δὲ τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, πολεμήσειν ...ποινὴν


... λήψεται, ἃς Ζεὺς ποινὴν τῆς Γανυμήδους ...πολεμήσειν


... μισθὸν ἀποδοῦναι, πολεμήσειν Τροίᾳ ἀπειλήσας ...πόλεμον·


... ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον· ἤσκουν γὰρ ...πόλιν


... ἀτυχεῖν τὴν πόλιν. ...ἐπολιόρκει


... κατακλείσας ἐπολιόρκει, ἕως ...πολιορκίαν


... ὁ δὲ λύσας τὴν πολιορκίαν, καὶ τοὺς ...πολλὴν


... τῆς Βεβρύκων πολλὴν ἀποτεμόμενος γῆν ...πολλοὺς


... βοηθῶν Λύκῳ πολλοὺς ἀπέκτεινε, ...Ἀπόλλων


... Ἀπόλλων γὰρ καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ... ... διὰ τοῦτο Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ...Ἀπόλλωνος


... δὲ τότε κατὰ μῆνιν Ἀπόλλωνος καὶ Ποσειδῶνος ...Πόλτυος


... ἔνθα ξενίζεται ὑπὸ Πόλτυος. ... ... υἱὸν ἀδελφὸν δὲ Πόλτυος, ὑβριστὴν ὄντα ...Πολύγονον


... ἐπὶ Τορώνην Πολύγονον καὶ Τηλέγονον, ...ἀποπλεῖ


... ἀγωνισάμενος ἀποπλεῖ, καὶ προσίσχει ...ἀποπλέων


... ἀποπλέων δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας ...Ποσειδῶν


... γὰρ καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ὕβριν ... ... μὲν λοιμὸν ἔπεμψε, Ποσειδῶν δὲ κῆτος ...Ποσειδῶνος


... Ἀπόλλωνος καὶ Ποσειδῶνος ἀτυχεῖν τὴν πόλιν. ... ... Αἰνίας Σαρπηδόνα, Ποσειδῶνος μὲν υἱὸν ἀδελφὸν ... ... τοὺς Πρωτέως τοῦ Ποσειδῶνος υἱούς, παλαίειν ...ὑποσχομένης


... δώσειν τὸν ζωστῆρα ὑποσχομένης,Ἥρα μιᾷ τῶν ...ποταμόν


... τὸν Θερμώδοντα ποταμόν, ἔθνος μέγα τὰ ...ποτε


... ἀνδρίαν, καὶ εἴ ποτε μιγεῖσαι ...ἀποτεμόμενος


... Βεβρύκων πολλὴν ἀποτεμόμενος γῆν ἔδωκε Λύκῳ· ...ἵπποις


... ναῦν κατέθεον σὺν ἵπποις. ...Ἱππολύτη


... εἶχε δὲ Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ζωστῆρα, ...Ἱππολύτην


... γενέσθαι, τὴν μὲν Ἱππολύτην κτείνας τὸν ...Ἱππολύτης


... κομίζειν τὸν Ἱππολύτης. ... ... εἰς αὐτὸν Ἱππολύτης καὶ τίνος ἥκοι ...ἵππους


... σώσειν, εἰ τὰς ἵππους παρὰ Λαομέδοντος ...ὑπὲρ


... υἱῶν· (2,5,9,4) ὑπὲρ ὧν ἀγανακτῶν ...προθῇ


... τῶν συμφορῶν, ἐὰν προθῇ Λαομέδων Ἡσιόνην ...προκαλουμένους


... υἱούς, παλαίειν προκαλουμένους κατὰ τὴν πάλην ...προσαρτήσας


... θαλάσσης πέτραις προσαρτήσας. ...προσελθόντες


... ἀφαρπάζουσιν οἱ προσελθόντες ξένοι. ...προσίσχει


... μιᾷ νηὶ ἔπλει, καὶ προσίσχει νήσῳ Πάρῳ, ἣν ... ... ἀποπλεῖ, καὶ προσίσχει Τροίᾳ. ... ... καὶ προσίσχει Αἴνῳ, ἔνθα ξενίζεται ...προύθηκε


... κήτει βοράν, οὗτος προύθηκε ταῖς πλησίον τῆς ...πρὸς


... ἧκεν εἰς Μυσίαν πρὸς Λύκον τὸν ... ... ἀφαιρεῖται, πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς ...πρωτεύειν


... σύμβολον τοῦ πρωτεύειν ἁπασῶν. ...Πρωτέως


... Τηλέγονον, τοὺς Πρωτέως τοῦ Ποσειδῶνος ...πᾶσαν


... ἔδωκε Λύκῳ· ὁ δὲ πᾶσαν ἐκείνην ἐκάλεσεν ...πυθομένης


... τίνος ἥκοι χάριν πυθομένης, καὶ δώσειν τὸν ...Ἥρα


... ὑποσχομένης,Ἥρα μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων ...Ἡρακλεῖ


... ἔνατον ἆθλον Ἡρακλεῖ ἐπέταξε ζωστῆρα ...Ἡράκλειαν


... ἐκείνην ἐκάλεσεν Ἡράκλειαν. ...Ἡρακλῆς


... τοῦτον τὸν ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, λαβεῖν ... ... ὑπὲρ ὧν ἀγανακτῶν Ἡρακλῆς τούτους μὲν ... ... καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, νομίσας ἐκ ... ... ἰδὼν ἐκκειμένην Ἡρακλῆς ὑπέσχετο σώσειν, ...Ἄρεος


... δὲ Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ζωστῆρα, ...ἀριστεροὺς


... τοὺς δὲ ἀριστεροὺς εἴων, ἵνα ...ὁρμηθεὶς


... ἐκ Θάσου δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ Τορώνην ...ἁρπαγῆς


... τῆς Γανυμήδους ἁρπαγῆς ἔδωκε. ...ὡς


... ὡς δὲ εἶδεν αὐτὰς καθωπλισμένας Ἡρακλῆς, ... ... λήψεται, ἃς Ζεὺς ποινὴν τῆς ...Σαρπηδόνα


... ἠιόνος τῆς Αἰνίας Σαρπηδόνα, Ποσειδῶνος μὲν ...ἔσεσθαι


... λεγόντων ἀπαλλαγὴν ἔσεσθαι τῶν συμφορῶν, ...Σθένελον


... Ἀλκαῖον καὶ Σθένελον, ἧκεν εἰς Μυσίαν ...Ἡσιόνην


... ἐὰν προθῇ Λαομέδων Ἡσιόνην τὴν θυγατέρα ... ... κτείνας τὸ κῆτος Ἡσιόνην ἔσωσε. ...ἤσκουν


... τὰ κατὰ πόλεμον· ἤσκουν γὰρ ἀνδρίαν, καὶ ...σὺν


... τὴν ναῦν κατέθεον σὺν ἵπποις. ...συμβαλόντων


... Βεβρύκων βασιλέως συμβαλόντων, βοηθῶν Λύκῳ ...σύμβολον


... Ἄρεος ζωστῆρα, σύμβολον τοῦ πρωτεύειν ...συμμάχους


... οὖν ἐθελοντὰς συμμάχους ἐν μιᾷ νηὶ ...συμφορῶν


... ἔσεσθαι τῶν συμφορῶν, ἐὰν προθῇ ...συνεβεβήκει


... συνεβεβήκει δὲ τότε κατὰ μῆνιν ...συνέβη


... τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη τελευτῆσαι ὑπὸ ...συνήρπαζεν


... ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ συνήρπαζεν ἀνθρώπους. ...ἔσωσε


... τὸ κῆτος Ἡσιόνην ἔσωσε. ...σώσειν


... Ἡρακλῆς ὑπέσχετο σώσειν, εἰ τὰς ἵππους ...τὰ


... ἔθνος μέγα τὰ κατὰ πόλεμον· ... ... δὲ δύο τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη ... ... εἰκασθεῖσα τὸ πλῆθος ἐπεφοίτα, ... ... ἐπὶ μισθῷ τειχιεῖν τὸ Πέργαμον. ... ... ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ συνήρπαζεν ... ... τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ κήτει βοράν, ... ... εἰπόντος, κτείνας τὸ κῆτος Ἡσιόνην ...ταῖς


... οὗτος προύθηκε ταῖς πλησίον τῆς ...ταύτην


... ταύτην ἰδὼν ἐκκειμένην Ἡρακλῆς ...τειχιεῖν


... ἐπὶ μισθῷ τειχιεῖν τὸ Πέργαμον. ...τειχίσασι


... δὲ τειχίσασι τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. ...τελευτῆσαι


... ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη τελευτῆσαι ὑπὸ τῶν Μίνωος ...Τηλέγονον


... Πολύγονον καὶ Τηλέγονον, τοὺς Πρωτέως ...ὅτι


... ἐπεφοίτα, λέγουσα ὅτι τὴν βασιλίδα ...τίνος


... Ἱππολύτης καὶ τίνος ἥκοι χάριν ...τὸν


... ζωστῆρα κομίζειν τὸν Ἱππολύτης. ... ... αἳ κατῴκουν περὶ τὸν Θερμώδοντα ... ... εἶχε δὲ Ἱππολύτη τὸν Ἄρεος ζωστῆρα, ... ... τοῦτον τὸν ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, ... ... δὲ δύο τῶν ἐν [τῇ] νηὶ συνέβη ... ... ὁ δὲ λύσας τὴν πολιορκίαν, καὶ ... ... Μυσίαν πρὸς Λύκον τὸν Δασκύλου, καὶ ... ... μεθ' ὧν καὶ τὸν βασιλέα Μύγδονα, ... ... δὲ εἰς τὸν ἐν Θεμισκύρᾳ ... ... μιᾷ τῶν Ἀμαζόνων ... ... λέγουσα ὅτι τὴν βασιλίδα ... ... δὲ μεθ' ὅπλων ἐπὶ τὴν ναῦν κατέθεον ... ... τοῦτο γενέσθαι, τὴν μὲν Ἱππολύτην ... ... Ἱππολύτην κτείνας τὸν ζωστῆρα ... ... Ποσειδῶνος ἀτυχεῖν τὴν πόλιν. ... ... γὰρ καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ... ... δὲ τειχίσασι τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. ... ... ἀπαλλαγὴν ἔσεσθαι τῶν συμφορῶν, ἐὰν ... ... Λαομέδων Ἡσιόνην τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ... ... βουλομένου δὲ τὸν μισθὸν ἀποδοῦναι, ... ... κατὰ τὴν πάλην ἀπέκτεινε. ... ... δὲ τὸν ζωστῆρα εἰς Μυκήνας ἔδωκεν ...τοῦ


... ζωστῆρα, σύμβολον τοῦ πρωτεύειν ἁπασῶν. ... ... καὶ τοὺς Ἀνδρόγεω τοῦ Μίνωος υἱοὺς ... ... τοῦ Βεβρύκων βασιλέως συμβαλόντων, βοηθῶν ... ... τοὺς Πρωτέως τοῦ Ποσειδῶνος ...τοξεύσας


... ὑβριστὴν ὄντα τοξεύσας ἀπέκτεινε. ...Τορώνην


... δὲ ὁρμηθεὶς ἐπὶ Τορώνην Πολύγονον καὶ ...τοὺς


... θήλεα ἔτρεφον, καὶ τοὺς μὲν δεξιοὺς ... ... ἀπέκτεινε, τοὺς δὲ λοιποὺς ... ... πολιορκίαν, καὶ τοὺς Ἀνδρόγεω τοῦ ... ... τοῖς δὲ τειχίσασι τὸν μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. ... ... ὑπὸ πλημμυρίδος, ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ ... ... καὶ χειρωσάμενος τοὺς ἐνοικοῦντας ... ... Θρᾷκας ἔδωκε τοῖς Ἀνδρόγεω παισὶ ... ... καὶ Τηλέγονον, τοὺς Πρωτέως τοῦ ...τότε


... συνεβεβήκει δὲ τότε κατὰ μῆνιν ...τοῦτο


... νομίσας ἐκ δόλου τοῦτο γενέσθαι, τὴν ... ... διὰ τοῦτο Ἀπόλλων μὲν λοιμὸν ...τοῦτον


... τοῦτον τὸν ζωστῆρα Ἡρακλῆς ἐπέμπετο, ...τούτους


... ἀγανακτῶν Ἡρακλῆς τούτους μὲν παραχρῆμα ...τρέφοιεν


... εἴων, ἵνα τρέφοιεν. ...ἔτρεφον


... τὰ θήλεα ἔτρεφον, καὶ τοὺς μὲν ...Τροίᾳ


... καὶ προσίσχει Τροίᾳ. ... ... πολεμήσειν Τροίᾳ ἀπειλήσας ἀνήχθη. ...τῆς


... αὐτὸν ἐπιθυμούσης τῆς Εὐρυσθέως ... ... τῆς Βεβρύκων πολλὴν ἀποτεμόμενος γῆν ... ... πρὸς δὲ τὰς λοιπὰς ... ... ταῖς πλησίον τῆς θαλάσσης πέτραις ... ... σώσειν, εἰ τὰς ἵππους παρὰ ... ... ἃς Ζεὺς ποινὴν τῆς Γανυμήδους ... ... δὲ ἐπὶ τῆς ἠιόνος τῆς Αἰνίας ...ἀτυχεῖν


... καὶ Ποσειδῶνος ἀτυχεῖν τὴν πόλιν. ...υἱὸν


... Ποσειδῶνος μὲν υἱὸν ἀδελφὸν δὲ ...υἱῶν·


... ὑπὸ τῶν Μίνωος υἱῶν· (2,5,9,4) ὑπὲρ ...υἱοὶ


... κατῴκουν οἱ Μίνωος υἱοὶ Εὐρυμέδων Χρύσης ...υἱοὺς


... τοῦ Μίνωος υἱοὺς ἀνελόμενος ...υἱούς


... τοῦ Ποσειδῶνος υἱούς, παλαίειν ...ἀφαιρεῖται


... τὸν ζωστῆρα ἀφαιρεῖται, πρὸς δὲ τὰς ...ἀφαρπάζουσιν


... ὅτι τὴν βασιλίδα ἀφαρπάζουσιν οἱ προσελθόντες ...Φιλόλαος


... Χρύσης Νηφαλίων Φιλόλαος. ...χάριν


... καὶ τίνος ἥκοι χάριν πυθομένης, καὶ ...χειρωσάμενος


... εἰς Θάσον καὶ χειρωσάμενος τοὺς ἐνοικοῦντας ...χρησμῶν


... χρησμῶν δὲ λεγόντων ἀπαλλαγὴν ...Χρύσης


... υἱοὶ Εὐρυμέδων Χρύσης Νηφαλίων Φιλόλαος. ...ἕως


... ἐπολιόρκει, ἕως ...